Senin, 05 Maret 2012

Kelahiran Muhammad SAW

Kelahirannya Yang Mulia & Garis Keturunan Yang Suci

Rosululloh SAW dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabi'ul Awwal tahun Gajah (20 April 571 M). Ini adalah penadapat secara umum. Hari itu adalah hari yang paling membahagiakan sepanjang matahari terbit. Belia adalah Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ayy bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nasab Adnan berakhir pada Ismail bin Ibrahim a.s.
Ayahnya, Abdullah telah meninggal ketika beliau masih berada dalam kandungan. Ibunya bernama Aminah binti Wahb, pemimpin Bani Zuhrah.

Ketika sang Ibu telah melahirkan beliau,,ia mengirimkan utusan kepada sang kakek untuk menyampaikan, "telah lahir seorang cucumu laki-laki." Abdul Muthalib datang menengoknya. Ia menggendongnya, membawanya memasuki Ka'bah, melakukan ibadah dan memanjatkan doa kepada Allah, mengharurkan pujian. Ia menamai cucunya dengan nama Muhammad. Ketika itu nama tersebut tergolong aneh, hingga membuat bangsa Arab merasa takjub.

Peristiwa-Peristiwa Yang Luar Biasa Saat Kelahiran Muhammad SAW

Diantara peristiwa-peristiwa tersebut adalah Singgasana Kisra di Persia bergoyang-goyang hingga menimbulkan bunyi, jatuhnya empat belas balkonnya. Surutnya Danau Sawa. Padamnya api di negeri Persia yang disembah oleh orang-orang Majusi yang belum pernah padam sejak kurang lebih seribu tahun yang lalu.

Penyuasuan Nabi Muhammad SAW

Beliau disusui oleh Tsuawaibah, seorang jariyah (budak) pamannya, Abu Lahab selama beberapa hari. Lalu Abdul Muthalb mencarikan ibu susu dari daerah pedesaan demi cucunya yang yatim yang sangat ia cintai melebihi yang lainnya. Mencarikan ibu susu adalah kebiasaan dari bangsa Arab sejak dahulu.

Datanglah ibu-ibu susu dari Kabilah Bani Sa'ad. Lalu ditemukanlah Halimah as-Sa'diyah. Ini adalah sebuah kebahagian. Halimah pergi dari negerinya untuk mencari anak-anak yang akan disusukan. Tahun itu adalah musim kering. Warga berada dalam keadaan susah dan berat. Muhammad SAW ditawarkan kepada semua ibu susu, namun mereka menolaknya. Demikian pula yang dilakukan Halimah. Ia pun pada mulanya beranjak pergi meninggalkannya. Tapi kemudian hatinya merasa kasihan kepada bayi Muhammad. Alloh telah mengilhamkan cinta dan keinginan kepada Halimah untuk mengambil anak itu untuk disusuinya.

Halimah membawa beliau ke rumahnya. Ia mendapatkan keberkahan dengan usaha tangannya itu. Segala yang ada di rumahnya menjadi kebaikan. Halimah menyaksikan keberkahan pada air susunya , pada unta-unta dan keledai-keledainya. setiap orang berkata ; "engkau telah mengambil anak yang penuh berkah, wahai Halimah." Halimah senantiasa akrab dengan pertambahan rezeki dan kebaikan dari Alloh SWT, hingga berlalu masa dua tahun di Bani Sa'ad. Halimahpun menyapihnya. Muhammad telah tumbuh tidak seperti anak-anak lainnya. Kemudian Halimah membawa Muhammad kepada ibunya. Halimah meminta agar beliau dibiarkan tinggal beberapa waktu dirumahnya. Sang ibu mengizinkan, sehingga beliau diserahkan kepadanya lagi. Saat beliau berumur lima tahun satu bulan, Halimah membawa pulang Muhammad SAW kepada ibunya, Aminah.

Ketika beliau masih tinggal di keluarga Bani Sa'ad, dua malaikat datang menemui beliau. Keduanya membedah perut beliau dan mengeluarkan segumpal darah berwarna hitam dari hati beliau. Benda itu di buang dan hati Muhammad SAW mereka basuh hingga bersih, lalu mereka kembalikan seperti semula. Ketika itu beliau sedang menggembalakan kambing bersama saudara-saudra sepersusuan. Beliau tumbuh wajar dan alamiah, hidup di pedesaan yang penuh keluhuran dengan bahasa yang fasih yang Bani Sa'ad bin Bakar tersohor karenanya. Beliau pernah bersabda; "Aku lebih Arab daripada kalian. Aku berasal dari suku Quraisy dan aku disusukan di Bani Sa'ad bin Bakar."

Wafatnya Aminah dan Abdul Muthalib Serta Pengasuhan Abu Thalib

Sudah diketahui sebelumnya, bahwa ayah beliau telah tiada ketika beliau masih berada dalam kandungan ibunya. Sehingga beliau telah menjadi anak yatim sejak lahir. Ketika Muhammad berumur enam tahun, ibunya membawanya pergi ke Yastrib untuk memperkenalkannya kepada kakek-kakeknya di sana, serta untuk mengunjungi makam suaminya, Abdullah bin abdul Muthalib. Dalam perjalanan pulang ke Makkah, sang ibu menemui ajalnya di suatu tempat diantara Makkah dan Madinah yang bernama al-Abwa'. Sehingga terkumpullah kesedihan dalam diri beliau. Beliau menjadi anak yatim piatu. Beliau di bawa pulang ke Makkah oleh Ummu Aiman dan diserahkan kepada kakeknya, Abdul Muthalib.

Beliaupun tinggal bersama kakeknya yang sangat sayang kepada beliau. mengajak belia duduk bersama di permadaninya berpayungkan Ka'bah dan mengajaknya bercengkrama. Ketika Muhammad SAw berumur delapan tahun, kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia. Beliau merasakan pahitnya menjadi yatim untuk yang kedua kalinya, yang terasa lebih berat dari yang pertama. Hal ini dikarenakan beliau belum pernah melihat ayah beliau dan merasakan kasih sayangnya.

Sepeninggal Abdul Muthalib, beliau tinggal bersama Abu Thalib (pamannya), saudara kandung ayahnya. Abdul Muthalib memang mewasiatkan agar Abu Thalib  memelihara beliau. Beliau tinggal bersama sang paman. Muhammad SAW sangat disayang oleh pamannya, melebihi anak-anaknya sendiri; Ali, Ja'far, Uqail.

Kisah Rahib Buhaira

Disebutkan bahwasannya Abu Thalib hendak pergi berdagang ke negeri Syam. Saat itu Muhammad berusia sembilan tahun. Sang paman mengajak Muhammad ikut. Rombongan dagang berhenti di Bashra yang merupakan bagian dari wilayah Syam. Di tempat itu terdapat seorang rahib (pendeta) bernama Buhaira yang tinggal di dalam biara miliknya.

Ketika ia menyaksikan Muhammad berikut hal-hal yang di luar kebiasaan pada beliau, Buhaira mengundang mereka untuk makan di tempatnya. Ia menyambut mereka dan ini bukanlah kebiasaan dari pendeta itu. Ia lalu memperingatkan Abu Thalib tentang tingginya kedudukan Muhammad SAW dan berkata: "Bawalah anak saudaramu ini pulang ke negerinya dan jagalah dirinya dari ancaman-ancaman kaum Yahudi. Kerena sesungguhnya akan terjadi suatu yang besar pada anak saudaramu ini." Lalu Abu Thalib membawa Muhammad pulang ke Makkah dalam keadaan selamat.


Sumber : Sirah Nabawiyah (Mardhiyah Press)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar